Travel

Beigu shan Jinshan, the First Spring under Heaven Jiao shan
Jin shan Nanshan Map

Location

60km away from Nanjing Lukou Airport; 3km away from Zhenjiang railway station and Zhenjiang South Gate Bus Station; Located at the downtown.